Wednesday, November 24, 2010

PFDC Sunsilk Fashion Week Karachi 2010 - Nayna by Saman Arif

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Nayna

Designer Saman Arif for Nayna

Designer Saman Arif for Nayna

Pictures Courtesy Fashion Central Pakistan

No comments:

Post a Comment